روایت ایرانی (پیش شماره اول)

تنیظیمات
تنظیمات
اندازه فونت
16
فاصله بین خطوط
36
ایران سنس
وزیر
نازنین