محمد عربی

محمد عربی نویسنده کتاب مکاشفه بهاری یک همسایه واله متولد سال 1377 و زاده شهر نیشابور است.

اولین اثر آن کتاب مکاشفه بهاری یک همسایه واله است که توسط نشرسرای خودنویس منتشر شده است.