م.دهنوی

معصومه دهنوی

م.دهنوی نام ادبی معصومه دهنوی است. او متولد 1371/10/17 در شهر نیشابور است و نوشتن را از نوجوانی شروع کرده.

آثار:

تعدادی داستان در چند کتاب مانند:

  • (در خانه ما کسی یانگ را دوست نداشت)
  • (این خانه پر از نام محمد است)،
  • (افسانه تِوِل)
  • مجموعه داستان «گاه رویش عَشَقه»، نشر صاد، 1400

جوایز:

  • سه دوره جشنواره کبوتر حرم سمنان
  • یک دوره تولید کتاب شهرکرد
  • سه دوره جشنواره داستان سیمرغ
  • یک دوره جشنواره خاتم
  • برگزیده جشنواره کتاب کوچه