گفتگو

روایت‌ایرانی

گفت‌و گو

مقاله

گزارش

اقتدار و عزت ملی” موضوع اصلی چهارمین جشنواره خودنویس

مصاحبه

میرشمس‌الدین فلاح هاشمی در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد:

داستان «روایت ایرانی»

گفت‌وگو با میرشمس‌الدین فلاح هاشمی؛ نویسنده‌ای که شیفته ادبیات کهن ایرانی است

«روایت ایرانی» باید دغدغه اهل ادبیات باشد

بازگشت به لیست